Verified
Batch 3884 Photos (3).JPG
Batch 3884 Photos (3).JPG
Batch 3884 Photos (4).JPG
Batch 3884 Photos (5).JPG
Batch 3884 Photos (1).JPG
Batch 3884 Photos (7).JPG
Leighton SA, Australia
Kimbo Road Leighton South Australia 5417 AU
Size
8x4x3 Squares
Grade
Prime
Crude Protein
11.0
NDF
49.6
ME
10.3
Batch 3729 David Mitchell - Chelston Shed Lucerne (2).jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 3900 - Photos (3).jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 3960 David Mitchell -  Chelston Shed - Vetch & Lucerne (12).jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 106612 Photos (3).jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 106611 Image (9)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 10669 Photos (13)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 10668 Photos (6)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 10667 Photos (3)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 10665 Photos (16)website.jpg
Mintaro SA, Australia 30.39 km
Batch 3735 Photos (3).JPG
Auburn SA, Australia 41.69 km
Batch 3795 Photo 1.jpg
Auburn SA, Australia 41.69 km
Batch 3631 Photos (3).jpg
Freeling SA, Australia 89.6 km
Batch 3895 Photos (3) - Copy.JPG
Truro SA, Australia 91.51 km
Showing 13 results